e-ISSN: 2717-946X
TURKISH JOURNAL OF HIP SURGERY - Turk J Hip Surg: 2 (2)
Volume: 2  Issue: 2 - 2022
1.Cover

Page I

2.Editorial Board

Pages II - IV

3.Contents

Page V

4.Editorial

Page VI

5.Manuscript Preparation

Pages VII - IX

REVIEW ARTICLE
6.The Biography of Prof. Dr. Orhan Süren (1931-28 June 2021): The founder of the Contemporary Conservative Traumatology in Turkey and Traumatology Section in İzmir Aegean University
Mehmet Şerefettin Canda
doi: 10.5505/TJHS.2022.66376  Pages 159 - 178
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de “Konservatif Travmatolojinin” kurucusu olup, aynı zamanda İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Travmatoloji Disiplinin (Bilim Dalının), 1971 yılında kuruluşunu yapmıştır. Prof. Dr. Orhan Süren, İzmir’in yetiştirdiği entelektüel ve girişimci bir bilim insanıdır. Amacımız, yaşam boyu İzmir halkına sağlık alanında hizmet veren Prof. Dr. Orhan Süren’in biyografisini yazmak, halkın ve genç kuşakların tanımasını sağlamaktır.
Prof. Dr. Orhan Süren, Menemen’de 1931 yılında doğmuş, 1956 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş, daha sonra sırası ile 1964 yılında Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi (Ortopedi ve Travmatoloji) uzmanı, 1974 yılında Doçent, 1983 ve 1998 yılında iki kez Profesör olmuştur.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de uzman olduktan sonra, yurt dışına giderek, 1.5 yıl (1965-1966) Giessen Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji alanında, 2 yıl (1967-1969) Avusturya’da “Çağdaş” Konservatif Travmatoloji (Böhler yöntemi) konusunda eğitim almıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’ye döndükten sonra sırasıyla şu görevlerde bulunmuştur: İlk olarak SSK Bursa Hastanesinde (1969), sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda (Başkan; Prof. Dr. İhsan Numanoğlu, 1971), daha sonra EÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda (Başkan; Prof. Dr. Merih Eroğlu, 1971-1983) görev almıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, eşi Prof. Dr. Türkan Süren ile birlikte, akademik yaşamın dışında bırakıldığı (1983-1998) dönemde, İzmir’de topluma sağlık hizmeti vermiş ve halk tarafından “devlet doktoru” adı verilmiştir.
Prof. Dr. Orhan Süren 2 dönem (1986-1990) İzmir Tabip Odası Başkanlığı yapmıştır. Bu süreçte “İnsan hakları savunucusu” olarak tanınan Prof. Dr. Veli Lök ile İzmir Tabip Odasının, işkenceye karşı alternatif tıp raporu ve İstanbul Protokolünün hazırlanmasında görev almıştır.
İnönü Üniversitesi Hastanesi Acil Servisin kuruluşunu da 1998 yılında gerçekleştirmiştir. 1998 yılında Malatya İnönü Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltilen Prof. Dr. Orhan Süren, aynı yıl içerisinde emekli olmuştur.
Prof. Dr. Orhan Süren, bundan sonraki dönemde, İzmir Konak Belediyesi Belediye Meclis (Başkan; Erdal İzgi) üyesi olarak seçilmiş ve Konak Belediyesi Hayvan Hastanesinin kuruluşunu sağlamıştır.
Prof. Dr. Orhan Süren, çoğu Konservatif Travmatoloji konusunda olmak üzere birçok bilimsel yayın yapmıştır, ayrıca pek çok Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının yetişmesine ve eğitimine katkıda bulunmuştur.
Son olarak, 2012 yılında Travmatolojide Mesleki Anılarım adlı çok değerli bilimsel bir kitap yazmış, böylece Türkiye’de Travmatoloji alanındaki gelişmelere ışık tutmuş ve Böhler’in Konservatif Travmatoloji yöntemi konusundaki bilgilerini ilk elden paylaşarak, çok önemli bilimsel bir görevi yerine getirmiştir.
Prof. Dr. Orhan Süren ve sevgili eşi Prof. Dr. Türkan Süren, “İyi hekimlik ve demokrasi öncüleri” olarak tanınmış ve toplumda saygın bir yer edinmişlerdir.
Prof. Dr. Orhan Süren, Türkiye’de ve İzmir’de Ege Üniversitesinde Çağdaş Konservatif Travmatolojinin kurucusu olmuş, ayrıca İzmir Tabip Odası Başkanlığı yapmış, İzmir’in yetiştirdiği örnek ve entelektüel bir bilim insanıdır.
İzmir’in yetiştirdiği, insanlığın bu büyük evladı, Prof. Dr. Orhan Süren; ne yazık ki, 27 Haziran 2021 günü, arkasında güzel anılar ve Türkiye için değerli eserler bırakarak, İzmir’de vefat etmiştir.
Prof. Dr. Orhan Süren is the founder of “The Conservative Traumatology” in Turkey. At the same time, he established the Traumatology Discipline (Section) of Ege University Medical Faculty Orthopedics and Traumatology Department in Izmir in 1971. Also, Prof. Dr. Orhan Süren is an intellectual and entrepreneurial scientist who grew up in İzmir. Our aim is to write the biography of Prof. Dr. Orhan Süren, who has served the people of Izmir throughout his life in the field of health, and to ensure that the public and younger generations know him.
Prof. Dr. Orhan Süren was born in Menemen in 1931, graduated from Istanbul Faculty of Medicine in 1956, and later became a Pediatric Surgery and Orthopedics (Orthopedics and Traumatology) specialist in 1964, Associate Professor in 1974, and Professor in 1983 (1998), respectively.
Prof. Dr. Orhan Süren, after becoming a specialist in Turkey, went abroad for 1.5 years (1965-1966) in the field of Orthopedics and Traumatology at the University of Giessen and then two years (1967-1969) on “Contemporary” Conservative Traumatology (by Böhler’s method) in Austria has received an education.
After “Prof. Dr. Orhan Süren” returned to Turkey, he held the following positions, respectively: first in SSK Bursa Hospital (1970), then at Aegean University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery (Chairman; Prof. Dr. İhsan Numanoğlu, 1971), and then worked at the EUTF Department of Orthopedics and Traumatology (Chairman; Prof. Dr. Merih Eroğlu, 1971-1983).
During the period when he was out of academic life (1983-1998), Prof. Dr. Orhan Süren provided health services to the community in Izmir together with his wife, Prof. Dr. Türkan Süren, and were called “state doctors” by the people.
Prof. Dr. Orhan Süren served as the President of the Izmir Medical Chamber for two terms (1986-1990). During this period, he worked with Prof. Dr. Veli Lök, who is known as a “human rights defender,” on the preparation of the “Izmir Medical Chamber’s alternative medical report against torture” and the Istanbul Protocol.
He also established the Inönü University Hospital Emergency Service in 1998. Prof. Dr. Orhan Süren, who was promoted to Professor at Malatya Inönü University in 1998, later retired in the same year.
Prof. Dr. Orhan Süren was elected as a member of the Izmir Konak Municipality Municipal Council (Major; Erdal İzgi) in the following period (1999-2004) and provided the establishment of the Konak Municipality Animal Hospital.
Prof. Dr. Orhan Süren has made many scientific publications, mostly on Conservative Traumatology. Prof. Dr. Orhan Süren contributed to the training and education of many Orthopedics and Traumatology Specialists.
Finally, he wrote a precious scientific book called “My Professional Memories in Traumatology” in 2012. Thus, it shed light on the developments in the field of Traumatology in Turkey and fulfilled a “very important scientific task” by sharing “first-hand” information about Böhler’s Conservative Traumatology method.
Prof. Dr. Orhan Süren and his beloved wife, Prof. Dr. Türkan Süren, are known as “good medicine and democracy pioneers” and have gained a respectable place in society.
Prof. Dr. Orhan Süren was the founder of the “Contemporary” Conservative Traumatology at Ege University in Turkey and Izmir, and also served as the President of the Izmir Chamber of Medicine, and is an exemplary and intellectual scientist trained by Izmir.
Unfortunately, this great son of humanity, raised by Izmir, Prof. Dr. Orhan Süren, passed away on June 27, 2021, in Izmir, leaving behind good memories and valuable works for Turkey.

7.Nuclear imaging in avascular necrosis of hip
Nazlı Pınar Karahan Şen, Recep Bekiş
doi: 10.5505/TJHS.2022.88598  Pages 179 - 183
Kalça avasküler nekrozu, kemiğin kanlanmasında azalma sonucu kemiği kollapsa götüren nekroz ile sonuçlanan bir durumdur. Genellikle ağrı ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kalça avasküler nekrozunda amaç femur başını korumaktır. Bu nedenle femur başında çökme oluşmadan tanının konulması önemlidir. Hastalığın tanısı koymak için çeşitli görüntüleme yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır. Kemik sintigrafisi noninvaziv bir görüntüleme yöntemi olup, kemik lezyonlarını göstermede oldukça duyarlıdır ve avasküler nekroz tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. Yazımızda avasküler kalça nekrozu tanısında nükleer görüntüleme yöntemlerinin yeri ele alınmıştır.
Avascular necrosis of the hip is a condition that results in necrosis that leads to bone collapse as a result of decreased blood supply to the bone. In hip avascular necrosis, which usually progresses with pain and limitation of movement, the aim is to protect the femoral head. Therefore, it is important to establish the diagnosis before the collapse of the femoral head. Various imaging methods are needed to diagnose the disease. Bone scintigraphy is a noninvasive imaging method. It is very sensitive in demonstrating bone lesions and is frequently used in diagnosing avascular necrosis. In our article, the role of nuclear imaging methods in the diagnosis of avascular hip necrosis is discussed.

ORIGINAL RESEARCH
8.Extent of head necrosis rather than demographic or etiologic variables, determines the frequency of collapse at avascular necrosis of femoral head
Selahaddin Aydemir, Emre Acar, Cihangir Türemiş, Onur Hapa
doi: 10.5505/TJHS.2022.69875  Pages 184 - 188
Kemik iliği aspirat konsantresi (BMA), osteonekrozun erken evrelerinde en sık kullanılan cerrahi olan core dekompresyonun (CD) etkinliğini değişken sonuçlarla arttırır. Bu çalışmanın amacı, kollaps (evre IV) ve kollaps olmayan hastalar arasında femur başı osteonekrozu olan hastalarda (n: 30), lezyonun yaygınlığı veya evresi, ağrı skorları, sigara içme alışkanlığı, steroid kullanımı değişkenlerini karşılaştırmaktı. Demografik değişkenler (yaş, cinsiyet), takip süresi, ameliyat öncesi VAS, ameliyat sonrası VAS, memnuniyet skorları, sigara içme sıklığı, steroid kullanımı, Ficat-Arlet evresi çökmüş (n: 24) ve çökmemiş kalçalar (n: 18) arasında farklılık göstermedi (p>0. İki grup arasındaki tek fark Kerbaul açısı (p: 0.003 ), nekrotik indeksti (p: 0.03) ve çökmüş hastalarda ikisi de daha yüksekti (228±380 vs180±540, 38±13 Vs 29 ± 17). Çökmüş hastalarla çökme olmayan hastalar karşılaştırıldığında ağrı ve tatmin olma dereceleri benzer iken hastalığın ilerlemesi veya başın çöküşü, demografik veriler ve etyolojik faktörlerden ziyade hastalığın baştaki tutulum miktarına bağlıdır.
Bone marrow aspirate concentrate (BMA) enhances the efficacy of core decompression (CD) which is the most commonly used surgery in the early stages of osteonecrosis with variable results. The purpose of the present study was to compare collapsed (stage IV) and noncollapsed patients (n: 30) that have osteonecrosis of the femoral head, in terms of variables, extent or stage of the lesion, pain scores, smoking habit, steroid usage. Demographic variables (age, sex), follow-up time, preop VAS, postop VAS, satisfaction point, frequency of smoking, and steroid usage, Ficat—Arlet stage were not different between collapsed (n: 24) and noncollapsed hips (n: 18) (p˃0.05). The only difference between the two groups was Kerbaul angle (p: 0.003), and necrotic index (p: 0.03), which were higher in collapsed patients (228±380 vs180±540, 38±13 Vs. 29±17).
Collapse or progress of disease mainly depends on the extent of the disease rather than demographic or etiologic factors, while collapsed patients report similar degrees of pain or satisfaction compared to non-collapsed patients.

LookUs & Online Makale