e-ISSN: 2717-946X
Extent of head necrosis rather than demographic or etiologic variables, determines the frequency of collapse at avascular necrosis of femoral head [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 184-188 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.69875

Extent of head necrosis rather than demographic or etiologic variables, determines the frequency of collapse at avascular necrosis of femoral head

Selahaddin Aydemir, Emre Acar, Cihangir Türemiş, Onur Hapa
Department of Orthopedics and Traumatology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Bone marrow aspirate concentrate (BMA) enhances the efficacy of core decompression (CD) which is the most commonly used surgery in the early stages of osteonecrosis with variable results. The purpose of the present study was to compare collapsed (stage IV) and noncollapsed patients (n: 30) that have osteonecrosis of the femoral head, in terms of variables, extent or stage of the lesion, pain scores, smoking habit, steroid usage. Demographic variables (age, sex), follow-up time, preop VAS, postop VAS, satisfaction point, frequency of smoking, and steroid usage, Ficat—Arlet stage were not different between collapsed (n: 24) and noncollapsed hips (n: 18) (p˃0.05). The only difference between the two groups was Kerbaul angle (p: 0.003), and necrotic index (p: 0.03), which were higher in collapsed patients (228±380 vs180±540, 38±13 Vs. 29±17).
Collapse or progress of disease mainly depends on the extent of the disease rather than demographic or etiologic factors, while collapsed patients report similar degrees of pain or satisfaction compared to non-collapsed patients.

Keywords: Osteonecrosis of femoral head, Kerbaul angle, necrotic index

Baş nekrozunun derecesi, demografik veya etiyolojik değişkenlerden ziyade, femur başı avasküler nekrozunda kollaps sıklığını belirler

Selahaddin Aydemir, Emre Acar, Cihangir Türemiş, Onur Hapa
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Kemik iliği aspirat konsantresi (BMA), osteonekrozun erken evrelerinde en sık kullanılan cerrahi olan core dekompresyonun (CD) etkinliğini değişken sonuçlarla arttırır. Bu çalışmanın amacı, kollaps (evre IV) ve kollaps olmayan hastalar arasında femur başı osteonekrozu olan hastalarda (n: 30), lezyonun yaygınlığı veya evresi, ağrı skorları, sigara içme alışkanlığı, steroid kullanımı değişkenlerini karşılaştırmaktı. Demografik değişkenler (yaş, cinsiyet), takip süresi, ameliyat öncesi VAS, ameliyat sonrası VAS, memnuniyet skorları, sigara içme sıklığı, steroid kullanımı, Ficat-Arlet evresi çökmüş (n: 24) ve çökmemiş kalçalar (n: 18) arasında farklılık göstermedi (p>0. İki grup arasındaki tek fark Kerbaul açısı (p: 0.003 ), nekrotik indeksti (p: 0.03) ve çökmüş hastalarda ikisi de daha yüksekti (228±380 vs180±540, 38±13 Vs 29 ± 17). Çökmüş hastalarla çökme olmayan hastalar karşılaştırıldığında ağrı ve tatmin olma dereceleri benzer iken hastalığın ilerlemesi veya başın çöküşü, demografik veriler ve etyolojik faktörlerden ziyade hastalığın baştaki tutulum miktarına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Femur başı osteonekroz, Kerboul açısı, nekrotik indeks

Selahaddin Aydemir, Emre Acar, Cihangir Türemiş, Onur Hapa. Extent of head necrosis rather than demographic or etiologic variables, determines the frequency of collapse at avascular necrosis of femoral head. Turk J Hip Surg. 2022; 2(2): 184-188

Corresponding Author: Selahaddin Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale