e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Proximal Femur Osteoid Osteoma Treatment: CT Guided Drilling or Excision? [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(3): 96-99 | DOI: 10.5505/TJHS.2021.57966

Proximal Femur Osteoid Osteoma Treatment: CT Guided Drilling or Excision?

Selahaddin Aydemir, Cihangir Türemiş, Hasan Havitcioglu, Onur Hapa
Department of Orthopedics and Traumatology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Objective: This study aims to report the results of 16 patients having proximal femur osteoid osteoma who were treated with CT guided mini-open excision, drilling, or x-ray guided excision
Method: 16 patients receiving surgical treatment (7 CT guided mini-open excision, 6 CT guided percutaneous drilling, 3 Scopy guided mini-open excision) who were followed for at least one year were evaluated. Preoperative and latest follow-up VAS pain scoring and degree (0-10 point) or level (1 ‘high to 4 ‘worse’) of patient satisfaction were analyzed.
Results: Mean postoperative VAS pain score (0.7±1.1) was lower compared to pre-operative values (8±1) (p: 0.0004). The mean level and point of satisfaction were 1.3±0.6 and 8±2 points. There was no difference between CT-guided mini-open excision or Ct-guided percutaneous drilling for any parameter. There was not any recurrence or major complication during follow-up.
Conclusion: Although histological verification of the lesion was more obvious in the CT-guided excision group, both groups resulted in similar relief of pain and high satisfaction at all patients with no recurrence of symptoms or major complications.

Keywords: Osteoid osteoma, CT guided drilling, Proximal femur

Proksimal Femur Osteoid Osteoma Tedavisinde; BT Eşliğinde Drilleme mi Yoksa Eksizyon mu?

Selahaddin Aydemir, Cihangir Türemiş, Hasan Havitcioglu, Onur Hapa
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatololoji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; BT kılavuzluğunda mini açık eksizyon, perkutan drilleme veya skopi kılavuzluğunda eksizyon ile tedavi edilen proksimal femur osteoid osteomu olan 16 hastanın sonuçlarını bildirmektir.
Yöntem: Cerrahi tedavi uygulanan (7 BT kılavuzluğunda mini açık eksizyon, 6 BT kılavuzluğunda perkütan drilleme, 3 skopi kılavuzluğunda mini açık eksizyon) ve ardından en az bir yıl takip edilen 16 hasta değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve son takipteki VAS ağrı skorlaması ile hasta memnuniyetinin derecesi (0-10 puan) veya seviyesi (1 ‘yüksek’ - 4 ‘kötü’) analiz edildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası ortalama VAS ağrı skoru (0.7±1.1), ameliyat öncesi değerlere (8±1) göre daha düşüktü (p: 0.0004). Ortalama seviye ve memnuniyet puanı 1,3±0,6 ve 8±2 puandı. Herhangi bir parametre için BT kılavuzluğunda mini açık eksizyon veya BT kılavuzluğunda perkütan drilleme arasında fark bulunmadı. İzlemde herhangi bir nüks veya major komplikasyon görülmedi.
Sonuç: BT kılavuzluğunda eksizyon grubunda lezyonun histolojik doğrulaması daha belirgin olmasına rağmen, her iki grupta semptom nüksü veya majör komplikasyon olmaksızın tüm hastalarda benzer ağrı rahatlaması ve yüksek memnuniyet görüldü.

Anahtar Kelimeler: Osteoid osteom, BT eşliğinde drilleme, Proksimal femur

Selahaddin Aydemir, Cihangir Türemiş, Hasan Havitcioglu, Onur Hapa. Proximal Femur Osteoid Osteoma Treatment: CT Guided Drilling or Excision?. Turk J Hip Surg. 2021; 1(3): 96-99

Corresponding Author: Selahaddin Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale