e-ISSN: 2717-946X
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Coexistence of Hip Torsional Deformities in Patients With Lumbar Disc Herniation; A Case-Control Study [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 51-55 | DOI: 10.5222/TJHS.2021.36855

Coexistence of Hip Torsional Deformities in Patients With Lumbar Disc Herniation; A Case-Control Study

Yağmur Işın1, Erol Kaya3, Onur Hapa2, Ceren Kizmazoglu4, Onur Gürsan2, Berkay Yanik2, Ercan Özer4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ozel Saglik Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Merzifon Kara Mustafa Pasa State Hospital, Amasya, Turkey
4Department of Neurosurgery, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Objective: Coexistence of lumbar spine disorder with hip diseases is defined as Hip-Spine syndrome, there might be a relation between torsional deformities of the hip and lumbar disc disease. Purpose of the present study was to find whether hip torsional parameters (femur, acetabular anteversion) and clinical findings (hip range of motion, hip score) differ in patients with lumbar disc disease.
Method: Patients with lomber disc herniation (n: 20) and control subjects (n: 20) without any lumbar spine or hip disease were enrolled in the study. Femoral anteversion (FeAv), acetabular anteversion (AA), center of edge angle (CE), degree of hip flexion, extension, Harris Hip scores (HHS) were evaluated bilaterally.
Results: HHS score, degree of extension plus flexion was lower at diseased side when it is compared to the control subjects (p < 0.001). Unilaterally affected patients had lower AA than control subjects (AA: 13 ± 40 vs16 ± 20 p: 0.01).
Conclusion: As there is a link between hip and spine disorders, present study aims to find whether there is a causal relation between hip torsional deviations and lumbar disc disease. Partially supporting the hypothesis, diseased side had lower degrees of acetabular anteversion compared to control subjects at unilaterally affected patients. Mechanical and /or hip torsional parameters especially the acetabular retroversion may have an etiopathogenetic role in unilateral lumbar disc disease.

Keywords: lumbar disc disease, femoral anteversion, acetabular anteversion

Lomber Disk Hastalığında Kalça Torsiyonel Deformiteleri

Yağmur Işın1, Erol Kaya3, Onur Hapa2, Ceren Kizmazoglu4, Onur Gürsan2, Berkay Yanik2, Ercan Özer4
1Özel Sağlık Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Amasya
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Kalça hastalıkları ile lomber omurga bozukluğunun birlikteliği Kalça-Omurga sendromu olarak adlandırılır. Lomber disk hastalığı ile kalça torsiyonel deformiteleri arasında bir ilişki olabilir. Bu çalışmanın amacı, lomber disk hastalığı olan hastalarda kalça torsiyonel parametreleri(femur, asetabular anteversiyon) ile klinik bulguların (kalça hareket açıklığı, kalça skoru) farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.
Yöntem: Çalışmaya lomber disk herniasyonu olan 20 hasta ile herhangi bir kalça ve omurga rahatsızlığı bulunmayan 20 hastalık kontrol grubu dahil edildi. Femoral anteversiyon (FeAv), asetabular anteversiyon (AA), merkez kenar açısı (CE), kalça fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri, Harris Kalça skorları (HHS) bilateral olarak değerlendirildi.
Bulgular: Etkilenen tarafta HHS skoru ve kalça fleksiyon-ekstansiyon dereceleri kontrol grubuna göre daha düşük bulundu(p < 0.001). Tek taraflı etkilenen grupta kontrol grubuna göre AA değerleri daha düşük bulundu (AA: 13 ± 40’a karşı 16 ± 20 p: 0.01).
Sonuç: Kalça ve omurga bozuklukları arasında bir bağlantı olduğundan, bu çalışma kalça torsiyon bozuklukları ile lomber disk hastalığı arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Hipotezi kısmen destekleyen, hastalıklı taraf, tek taraflı olarak etkilenen hastalarda kontrol grubuna kıyasla daha düşük derecelerde asetabular anteversiyona sahip olmasıdır. Mekanik ve/veya kalça torsiyonel parametreler, özellikle asetabular retroversiyon, tek taraflı lomber disk hastalığında etiyopatogenetik bir role sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: lomber disk hastalığı, Femoral anteversiyon, asetabular anteversiyon

Yağmur Işın, Erol Kaya, Onur Hapa, Ceren Kizmazoglu, Onur Gürsan, Berkay Yanik, Ercan Özer. Coexistence of Hip Torsional Deformities in Patients With Lumbar Disc Herniation; A Case-Control Study. Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 51-55

Corresponding Author: Yağmur Işın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale