e-ISSN: 2717-946X
Retrospective Comparison of Surgical Techniques for Hip Fractures [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 203-208 | DOI: 10.5505/TJHS.2023.70299

Retrospective Comparison of Surgical Techniques for Hip Fractures

Sabit Numan Kuyubaşı1, Nihat Demirhan Demirkiran1, Süleyman Kozlu2, Süleyman Kaan Öner1
1Department Of Orthopedics And Traumatology Kutahya Health Sciences University, Kutahya, Turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology Kutahya Health Sciences University Training And Research Hospital, Kutahya, Turkey

Objective: To compare the postoperative effects of different surgical techniques used during bipolar hemiarthroplasty (HA) for hip fractures.

Material and Method: The study included 151 patients (67 males, 84 females) who presented to our Orthopedics and Traumatology Clinic between January 2016 and December 2021 and who underwent HA with a Direct Lateral (DL) approach (n: 48) or Posterolateral (PL) approach (n: 103) for hip fracture female) were included in the study. Patients' postoperative 90-day mortality, wound site infection, bedsore, presence of periprostatic fracture, varus/valgus angle on postoperative anteroposterior (AP) radiograph, operative time, mobilization status within the first 3 days and the number of people during surgery were evaluated retrospectively.

Results: While 44 patients treated with the DL approach had neutral and 4 patients had valgus alignment, none of them had varus alignment. In the PL approach, neutral alignment was observed in 79 patients, valgus alignment in 2 patients, and varus alignment in 22 patients. It was determined that there was a significant difference between the two approaches in the proportions of prostheses placed with both neutral and varus alignment (p<0.001).

Conclusions: Among the approaches used during HA application, it was observed that the PL approach caused more varus femoral stem alignment problems than the DL approach. In addition to increasing the risk of femoral collapse, this may cause worse functional outcomes.

Keywords: Hip Fractures, Posterolateral, Direct lateral, Hardinge, Bipolar hip hemiarthroplasty, Hip hemiarthroplasty

Kalça Kırıklarında Cerrahi Yöntemlerin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

Sabit Numan Kuyubaşı1, Nihat Demirhan Demirkiran1, Süleyman Kozlu2, Süleyman Kaan Öner1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya

Amaç: Kalça kırıkları nedeniyle bipolar hemiartroplasti (HA) uygulaması sırasında kullanılan farklı cerrahi yöntemlerin postoperatif etkilerini karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ve Aralık 2021 tarihleri arasında Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimize başvuran kalça kırığı nedeniyle Direkt Lateral (DL) yaklaşımla (n: 48) veya Posterolateral (PL) yaklaşımla (n: 103) HA uygulanan 151 hasta (67 erkek, 84 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat süresi, postoperatif anteroposterior grafide varus-valgus açısı, periprostatik kırık ve dislokasyon varlığı, yara yeri enfeksiyonu, cerrahi alanda hematom, postoperatif 90 günlük mortalitesi ve ilk 3 gün içerisinde mobilize olup olmadığı retrospektif değerlendirildi.

Sonuçlar: DL yaklaşımla tedavi edilen 44 hastada nötral, 4 hastada valgus dizilimi mevcutken, varus dizilimi hiçbir hastada görülmemiştir. PL yaklaşımda ise 79 hastada nötral, 2 hastada valgus ve 22 hastada varus diziliminin olduğu gözlenmiştir. İki yaklaşım arasında hem nötral hem de varus dizilimi ile yerleştirilen protez oranlarında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,001).

Çıkarımlar: HA uygulaması sırasında kullanılan yaklaşımlar arasında PL yaklaşımın DL yaklaşıma göre daha fazla varus femoral stem dizilim sorunu oluşturduğu görülmüştür. Bu durum femoral çökme riskini arttırmasının yanında daha kötü fonksiyonel sonuçlara sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalça Kırıkları, Posterolateral, Direkt lateral, Hardinge, Bipolar kalça protezi, Kalça artroplastisi

Sabit Numan Kuyubaşı, Nihat Demirhan Demirkiran, Süleyman Kozlu, Süleyman Kaan Öner. Retrospective Comparison of Surgical Techniques for Hip Fractures. Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 203-208

Corresponding Author: Süleyman Kaan Öner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale