e-ISSN: 2717-946X
Comparison of proximal femoral nail versus dynamic hip screw for intertrochanteric femoral fractures [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 196-202 | DOI: 10.5505/TJHS.2023.46220

Comparison of proximal femoral nail versus dynamic hip screw for intertrochanteric femoral fractures

Ömer Faruk Eğerci, Ferhat Güler, Fırat Dogruoz, Hüseyin Selcuk, Ozkan Kose
University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic

Objective: This study aimed to compare the functional outcomes and complications of intertrochanteric fractures (ITF) treated either with proximal femoral nail (PFN) or dynamic hip screw (DHS).
Methods: Patients treated with PFN and DHS for ITF in our clinic between 2010-2013 were retrospectively screened. The demographic, clinical, and radiological data were obtained using the patient archive. Fractures were classified according to the AO/OTA classification. Functional status was assessed using the Harris Hip Score (HHS). All patients were followed for at least 12 months, and all complications were recorded.
Results: There were 64 patients (34 female, 28 male) with a mean age of 69.3±15.3 years (range, 34-93). The mean follow-up duration was 25.5±11.2 months (range, 12-59). Twenty-eight patients were treated with PFN, and 36 patients were treated with DHS. There were no significant differences between the two groups regarding age, sex, mechanism of injury, follow-up, time to surgery, fracture classification, ASA score, type of anesthesia, hemoglobin decline, and length of hospital stay (p>0.05 for all variables). HHS was similar between the groups (p: 0.929). However, the HHS for unstable fractures was lower than stable fractures regardless of the fixation method (85.2±8.8 vs. 67.1±15.4, p: 0.001). The infection and mechanical complication rate between groups was similar (p>0.05).
Conclusions: Both treatment methods had similar functional outcomes and complications. Surgeons should carefully follow patients with unstable fractures since the functional results might be poor.
Keywords: intertrochanteric fractures, hip fracture, dynamic hip screw, proximal femoral nail

Keywords: intertrochanteric fractures, hip fracture, dynamic hip screw, proximal femoral nail

İntertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile dinamik kalça vidasının karşılaştırılması

Ömer Faruk Eğerci, Ferhat Güler, Fırat Dogruoz, Hüseyin Selcuk, Ozkan Kose
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada proksimal femoral çivi (PFN) veya dinamik kalça vidası (DHS) ile tedavi edilen intertrokanterik kırıkların (ITF) fonksiyonel sonuçları ve komplikasyonlarının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: 2010-2013 yılları arasında kliniğimizde İTF nedeniyle PFN ve DHS ile tedavi edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Demografik, klinik ve radyolojik veriler hasta arşivinden elde edildi. Kırıklar AO/OTA sınıflandırmasına göre sınıflandırıldı. Fonksiyonel durum Harris Kalça Skoru (HHS) kullanılarak değerlendirildi. Tüm hastalar en az 12 ay takip edildi ve tüm komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 69.3±15.3 (dağılım, 34-93) olan 64 hasta (34 kadın, 28 erkek) vardı. Ortalama takip süresi 25,5±11,2 aydı (dağılım, 12-59). Yirmi sekiz hasta PFN ile tedavi edildi ve 36 hasta DHS ile tedavi edildi. İki grup arasında yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, takip, cerrahiye kadar geçen süre, kırık sınıflandırması, ASA skoru, anestezi tipi, hemoglobin düşüşü ve hastanede kalış süresi açısından anlamlı fark yoktu (p> 0,05 tüm değişkenler için). HHS gruplar arasında benzerdi (p: 0.929). Ancak stabil olmayan kırıklar için HHS, tespit yönteminden bağımsız olarak stabil kırıklardan daha düşüktü (85,2±8,8 ve 67,1±15,4, p: 0,001). Gruplar arasında enfeksiyon ve mekanik komplikasyon oranları benzerdi (p>0,05).
Çıkarımlar: Her iki tedavi yöntemi de benzer fonksiyonel sonuçlara ve komplikasyonlara sahipti. Fonksiyonel sonuçlar kötü olabileceğinden, cerrahlar stabil olmayan kırıkları olan hastaları dikkatle takip etmelidir.Anahtar kelimeler: intertrokanterik kırıklar, kalça kırığı, dinamik kalça vidası, proksimal femoral çivi
Anahtar Kelimeler: intertrokanterik kırıklar, kalça kırığı, dinamik kalça vidası, proksimal femoral çivi

Anahtar Kelimeler: intertrokanterik kırıklar, kalça kırığı, dinamik kalça vidası, proksimal femoral çivi

Ömer Faruk Eğerci, Ferhat Güler, Fırat Dogruoz, Hüseyin Selcuk, Ozkan Kose. Comparison of proximal femoral nail versus dynamic hip screw for intertrochanteric femoral fractures. Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 196-202

Corresponding Author: Ömer Faruk Eğerci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale