e-ISSN: 2717-946X
Patient Expectation and Satisfaction After Arthroscopic Debridement for Hip Osteoarthritis [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 56-60 | DOI: 10.5222/TJHS.2021.40085

Patient Expectation and Satisfaction After Arthroscopic Debridement for Hip Osteoarthritis

Berkay Yanık1, Ali Asma2, Onur Hapa1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Bakircay University Cigli Regional Education Hospital, Izmir, Turkey

Objective: The purpose of the present study was to evaluate the expectation and satisfaction of patients treated with hip arthroscopy for moderate to advanced hip osteoarthritis.
Method: Eighteen patients with Tönnis grade 2 or 3 hip osteoarthritis who were treated with hip arthroscopy and followed up for at least one year, were included in the study. All patients received partial labrum debridement with limited rim excision (3-5mm), chondroplasty and excision of osteophytes/cam lesion. Demographic data, education level, VAS scores, time to the last follow-up, expectation and satisfaction levels were evaluated.
Results: There was not any correlation between any parameters tested except a negative correlation between time to follow up and satisfaction level, time to follow-up and satisfaction point. When short-term follow-up patients were compared with longer term follow-up groups, patient satisfaction levels, and scores were higher.
Conclusion: Satisfaction levels of patients, treated with arthroscopic debridement for advanced hip osteoarthritis, is dependent on the follow-up time. Patients are satisfied up to 2 years postoperatively.

Keywords: hip arthroscopy, hip osteoarthritis, arthroscopic debridement, patient satisfaction

Kalça Osteoartritinde Artroskopik Debridman Sonrası Hasta Memnuniyeti ve Hastanın Beklentisi

Berkay Yanık1, Ali Asma2, Onur Hapa1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, orta ve ileri derecede kalça osteoartriti nedeniyle kalça artroskopisi uygulanan hastaların beklentilerini ve memnuniyetini değerlendirmektir.
Yöntem: Kalça artroskopisi uygulanmış ve en az bir yıl takipli Tönnis evre 2 veya 3 kalça osteoartriti olan 18 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara sınırlı rim eksizyonu (3-5 mm), kondroplasti ve osteofit/kam lezyonu eksizyonu ile kısmi labrum debridmanı uygulandı. Demografik veriler, eğitim düzeyi, VAS puanları, son takibe kadar geçen süre, beklenti ve memnuniyet düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: Takip süresi ile memnuniyet düzeyi, takip süresi ile memnuniyet puanı arasında negatif korelasyon olması dışında test edilen parametreler arasında herhangi bir korelasyon yoktu. Kısa süreli takip edilen hastalar, daha uzun süreli takip edilen gruplarla karşılaştırıldığında, hasta memnuniyet düzeyleri ve puanları daha yüksekti.
Sonuç: İlerlemiş kalça osteoartriti nedeniyle artroskopik debridman ile tedavi edilen hastaların memnuniyet düzeyleri takip süresine bağlıdır. Hastalar ameliyat sonrasında 2 yıla kadar memnun kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kalça artroskopisi, kalça osteoartriti, artroskopik debridman, hasta memnuniyeti

Berkay Yanık, Ali Asma, Onur Hapa. Patient Expectation and Satisfaction After Arthroscopic Debridement for Hip Osteoarthritis. Turk J Hip Surg. 2021; 1(2): 56-60

Corresponding Author: Berkay Yanık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale