e-ISSN: 2717-946X
Biography of Prof. Dr. Veli Lok (February 9, 1932, İzmir) “The Beginning of Arthroscopy in Turkey and Finding Scientific Methods to Detect Late Physical Torture Traces” [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 100-130 | DOI: 10.5505/TJHS.2022.36035

Biography of Prof. Dr. Veli Lok (February 9, 1932, İzmir) “The Beginning of Arthroscopy in Turkey and Finding Scientific Methods to Detect Late Physical Torture Traces”

Mehmet Şerefettin Canda
Dokuz Eylül University, Department of Pathology, İzmir

One of the valuable doctors and orthopedic specialists trained in İzmir, Prof. Dr. Veli Lok was born in 1932 in Izmir. After graduating from Izmir Atatürk High School and Istanbul Faculty of Medicine, Prof. Dr. Veli Lök started working at Ege University as an assistant in 1958. He joined EUMF Orthopedic and Pediatric Surgery Clinic as an assistant in 1959, became a Specialist in 1963, Associate Professor in 1969, and Professor in 1975.
Prof. Dr. Veli Lök is the founder of (diagnostic and surgical) arthroscopy in Turkey. Also, Prof. Dr. Veli Lök discovered the late physical traces of torture by scientific methods. He retired in 1999 after serving 40 years at Ege University Faculty of Medicine. In addition to these studies, Prof. Dr. Veli Lök also works in the field of orthopedics. He is known for his pioneering studies on developing the surgical technique that provides the definitive healing of sclerosing osteomyelitis grooving procedure, the technique that provides stability in the knee with tibial recurvation surgery-genu recurvatum osteotomy in knee instability, the flexible model instead of the rigid “Forrester-Brown” splint (Flexible Forrester-Brown splint), and the usage of shock waves in nonunion bone fractures healing.
Prof. Dr. Veli Lök’s inventions that reveal traces of torture with scientific methods for preventing torture, providing justice, and protecting human rights are so important and valuable that he is nominated for the “Nobel Medicine and Peace Prize”.

Keywords: Arthroscopy, scientific detection of late physical traces of torture, sclerosing osteomyelitis, grooving procedure, genu recurvatum osteotomy, shock waves in nonunion bone fractures healing.

Prof. Dr. Veli Lök'ün (9 Şubat 1932, İzmir- ) Biyografisi Prof. Dr. Veli Lök’ün (9 Şubat 1932, İzmir) Biyografisi “Türkiye’de Artroskopinin Başlaması ve Geç Fiziksel İşkence İzlerini Saptayan Bilimsel Metodların Bulunması”

Mehmet Şerefettin Canda
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir

İzmir’in yetiştirdiği değerli doktor ve ortopedi uzmanı olan Prof. Dr. Veli Lök 1932 yılında İzmir’de doğmuştur. Prof. Dr. Veli Lök, İzmir Atatürk Lisesini ve İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra; 1958 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğine asistan olarak girmiş, 1959 yılında Ortopedi Çocuk Cerrahisi Kliniği asistanlığına geçmiştir. Ardından 1963 yılında Uzman, 1969’da Doçent, 1975’de Profesör olmuştur.
Prof. Dr. Veli Lök, Türkiye’de artroskopinin (tanısal ve cerrahi) kurucusu olup, ayrıca geç fiziksel “işkence izlerini” saptayan bilimsel metodları bulmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 40 yıl hizmet ettikten sora 1999’da emekli olmuştur. Prof. Dr. Veli Lök, artroskopi ve bilimsel olarak “işkencenin geç fiziksel izlerinin saptanması” konusundaki çalışmalarının yanı sıra; aynı zamanda ortopedi alanındaki “sklerozan osteomiyelitin kesin iyileşmesini sağlayan ameliyat tekniği olan “oluklaştırma yöntemi”ni, “Forrester- Brown” atelinin “fleksibl” modelini (Fleksibl Forrester- Brown Ateli), “diz instabilitesinde tibial rekurvasyon ameliyatı / genurekurvatum osteotomi ile dizde stabilite sağlayan tekniği geliştirmiştir. Tüm bunların yanı sıra Prof. Dr. Veli Lök, «şok dalgalarının kaynamamış kırıkların iyileşmesinde
kullanılması” konularında yaptığı öncü çalışmalarla tanınmaktadır. Prof. Dr. Veli Lök’ün “işkencenin önlenmesi”, “adaletin sağlanması” ve “insan haklarının korunması” amacı ile bilimsel yöntemlerle işkence izlerini ortaya çıkaran buluşları “Nobel Tıp ve Barış Ödülü” alacak ölçüde önemli ve değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, bilimsel olarak “işkencenin geç fiziksel izlerin” saptanması, sklerozan osteomiyelit, oluklaştırma yöntemi, genu rekurvatum osteotomi, şok dalgalarının kaynamamış kırık iyileşmesine etkisi.

Mehmet Şerefettin Canda. Biography of Prof. Dr. Veli Lok (February 9, 1932, İzmir) “The Beginning of Arthroscopy in Turkey and Finding Scientific Methods to Detect Late Physical Torture Traces”. Turk J Hip Surg. 2022; 2(1): 100-130

Corresponding Author: Mehmet Şerefettin Canda, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale