e-ISSN: 2717-946X
A Study on Head Measurements in Different Laboratory Rat Strains [Turk J Hip Surg]
Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 189-195 | DOI: 10.5505/TJHS.2023.09797

A Study on Head Measurements in Different Laboratory Rat Strains

Meryem Çalişir1, Yasemin Üstündağ2, Osman Yilmaz3
1Dokuz Eylül University, Faculty of Veterinary, Department of Anatomy, İzmir
2Yüzüncü Yıl University, Van Health Services Vocational School, Van
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Laboratory Animal Science, İzmir

This study is conducted to determine whether there was a difference between the lineages of Brown-Norway, Lewis, Sprague-Dawley, and Wistar Albino rats which are used as laboratory animals and have over 300 sub-lineages. For this purpose, a total of 24 male rats composed of 6 each from every lineage possessing similar weight (average 400 g) and age. The rats used in the individual studies in the Experimental Animal Unit, Faculty of Medicine at Dokuz Eylül University were included in the study after the researchers completed the required samples. After removing the skin of rats, the cadavers were boiled, and the muscles were separated from the bones. After clearing the skeletal bones from the muscles, the skull measures were taken with the aid of a caliper. The skull and facial measurements were taken, and craniofacial indices (nasal index, facial index, skull index, basal index, and neurocranial index) were calculated. As a result, 27 measurements were made on the skull of four different rats and craniofacial indices were calculated and, high–level significant differences were found in terms of craniofacial indices among the lineages.

Keywords: Craniometry, morphometry, rat strain, skull index

Farklı laboratuvar sıçanı soylarında baş ölçümleri üzerine bir araştırma

Meryem Çalişir1, Yasemin Üstündağ2, Osman Yilmaz3
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Birimi,İzmir

Bu çalışma, laboratuvar hayvanları olarak kullanılan ve 300’ün üzerinde alt soya sahip Brown-Norveç, Lewis, Sprague-Dawley ve Wistar Albino sıçanlarının soyları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla her soydan benzer ağırlıkta (ortalama 400 g) ve yaşta 6’şar adet olmak üzere toplam 24 erkek sıçan oluşturuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nde yapılan bireysel çalışmalarda kullanılan sıçanlar, araştırmacıların gerekli örnekleri tamamladıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Sıçanların derisi çıkarıldıktan sonra kadavralar kaynatıldı ve kaslar kemiklerden ayrıldı. İskelet kemikleri kaslardan temizlendikten sonra kumpas yardımı ile kafatası ölçüleri alındı. Kafatası ve yüz ölçümleri alınarak kraniyofasiyal indeksler (nazal indeks, fasiyal indeks, kafatası indeksi, bazal indeks ve nörokraniyal indeks) hesaplandı. Sonuç olarak, dört farklı sıçanın kafatası üzerinde 27 ölçüm yapılmış ve kraniyofasiyal indeksler hesaplanmış ve soylar arasında kraniyofasiyal indeksler açısından yüksek düzeyde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kafatası indeksi, kraniometri, morfometri, sıçan soyları

Meryem Çalişir, Yasemin Üstündağ, Osman Yilmaz. A Study on Head Measurements in Different Laboratory Rat Strains. Turk J Hip Surg. 2023; 3(1): 189-195

Corresponding Author: Yasemin Üstündağ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale